logo
ADVERTISEMENT

Please give me some recommendation to buy suitable books for my ten-year-old girl

Câu hỏi :

Tìm từ ĐÚNG NHẤT về nghĩa đối với từ được gạch chân: Please give me some recommendation to buy suitable books for my ten-year-old girl

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Please give me some recommendation to buy suitable books for my ten-year-old girl

Từ ĐÚNG NHẤT về nghĩa đối với từ được gạch chân: Please give me some recommendation to buy suitable books for my ten-year-old girl

=> Advice  

Dịch nghĩa: Please give me some recommendation to buy suitable books for my ten-year-old girl=> Xin vui lòng cho tôi một số gợi ý để mua những cuốn sách phù hợp cho cô gái mười tuổi của tôi

Recommendation trong câu trên được dùng với nghĩa gợi ý, lời khuyên => chọn B. Advice (lời khuyên)

ADVERTISEMENT