logo
ADVERTISEMENT

We didn't realize that we had not set the burglar alarm in the office until we came back home

Câu hỏi :

Kết hợp cặp câu sau: We didn’t realize that we had not set the burglar alarm in the office until we came back home

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
We didnt realize that we had not set the burglar alarm in the office until we came back home

Kết hợp cặp câu sau: We didn’t realize that we had not set the burglar alarm in the office until we came back home

=> Not until we had come back home did we realize we had not set the burglar alarm in the office

Đáp án A,B,C: sai về nghĩa (việc nhận ra không đặt thông báo chống trộm xảy ra sau khi trở về nhà)

Dịch nghĩa:

We didn’t realize that we had not set the burglar alarm in the office until we came back home => Chúng tôi đã không nhận ra rằng chúng tôi đã không đặt báo động chống trộm trong văn phòng cho đến khi chúng tôi trở về nhà

A. Having realized we had not set the burglar alarm in the office, we came back home. => Nhận ra rằng chúng tôi đã không đặt báo động chống trộm trong văn phòng, chúng tôi trở về nhà.

B. Had we realized we had not set the burglar alarm in the office, we wouldn’t come back home. => Nếu chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã không đặt báo động chống trộm trong văn phòng, chúng tôi sẽ không trở về nhà.

C. Only after we realized that we had not set the burglar alarm in the office did we come back home. => Chỉ sau khi chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi đã không đặt thiết bị báo trộm trong văn phòng, chúng tôi mới trở về nhà.

D. Not until we had come back home did we realize we had not set the burglar alarm in the office => Mãi cho đến khi chúng tôi trở về nhà, chúng tôi mới nhận ra rằng chúng tôi đã không đặt thiết bị báo trộm trong văn phòng

ADVERTISEMENT