logo

He works on the night shift. He can’t go to my party

Câu hỏi :

Kết hợp 2 câu: He works on the night shift. He can’t go to my party

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
He works on the night shift. He can’t go to my party

Kết hợp 2 câu: He works on the night shift. He can’t go to my party

=> If he didn’t work on the night shift, he could go to my party. 

Đáp án B, C: Sai về mặt nghĩa (Câu gộp ở thể khẳng định là sai, câu đúng phải ở thể phủ định (not)).

Đáp án D: Sử dụng thì quá khứ → đã xảy ra nhưng trên thực tế sự việc chưa xảy ra.

icon-date
Xuất bản : 10/01/2023 - Cập nhật : 02/02/2023

Xem thêm các chủ đề liên quan