logo
ADVERTISEMENT

The children last visited the zoo two years ago

Câu hỏi :

The children last visited the zoo two years ago.  

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
The children last visited the zoo two years ago.

Viết lại câu: The children last visited the zoo two years ago.  

=> The children haven’t visited the zoo for two years.  

Đây là cách viết chuyển đổi từ quá khứ đơn sang hiện tại hoàn thành.

Cấu trúc

Quá khứ đơn: S + V2 + thời gian + ago

Hiện tại hoàn thành: S + have/has + V3 + for + thời gian

ADVERTISEMENT