logo

Viết chương trình tính diện tích hình tam giác

Câu hỏi: Viết chương trình tính diện tích hình tam giác

Lời giải:

[CHUẨN NHẤT] Viết chương trình tính diện tích hình tam giác

Để làm tốt phần viết chương trình này, mời các bạn cùng Top lời giải đi tìm hiểu về tam giác, công thức tính diện tích tam giác và cách viết chương trình pascal nhé.

1. Hình tam giác là gì?

Tam giác hay hình tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học: hình hai chiều phẳng có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau. Tam giác là đa giác có số cạnh ít nhất (3 cạnh). Tam giác luôn luôn là một đa giác đơn và luôn là một đa giác lồi (các góc trong luôn nhỏ hơn 180o).

2. Tam giác thường là gì?

Tam giác thường là tam giác cơ bản nhất, có độ dài các cạnh khác nhau, số đo góc trong cũng khác nhau. Tam giác thường cũng có thể bao gồm các trường hợp đặc biệt của tam giác.

3. Công thức tính diện tích tam giác thường

Diễn giải:

[CHUẨN NHẤT] Viết chương trình tính diện tích hình tam giác (anhe 2)

+ Diện tích tam giác thường được tính bằng cách nhân chiều cao với độ dài đáy, sau đó tất cả chia cho 2. Nói cách khác, diện tích tam giác thường sẽ bằng 1/2 tích của chiều cao và chiều dài cạnh đáy của tam giác.

+ Đơn vị: cm2, m2, dm2, ….

Công thức tính diện tích tam giác thường:

S = (a x h) / 2

Trong đó:

+ a: Chiều dài đáy tam giác (đáy là một trong 3 cạnh của tam giác tùy theo quy đặt của người tính)

+ h: Chiều cao của tam giác, ứng với phần đáy chiếu lên (chiều cao tam giác bằng đoạn thẳng hạ từ đỉnh xuống đáy, đồng thời vuông góc với đáy của một tam giác)

Công thức suy ra:

h = (S x 2) / a hoặc a = (S x 2) / h

4. Cấu trúc chương trình Pascal

Một chương trình Pascal về cơ bản bao gồm các phần sau đây:

[CHUẨN NHẤT] Viết chương trình tính diện tích hình tam giác (anhe 3)

Chúng ta hãy phân tích các thành phần của chương trình trên:

- Dòng đầu tiên Program Hello_World; Cho biết tên của chương trình là Hello_World.

- Dòng thứ hai Uses CRT; Là một lệnh tiền xử lý, cho trình biên dịch biết là cần chèn các lệnh trong thư viện CRT vào (sẽ dùng các lệnh trong thư viện CRT) trước khi thực hiện biên dịch.

- Các dòng tiếp theo được đóng trong cặp Begin và End là khối chương trình chính. Mỗi khối trong Pascal được đóng trong cặp Begin và End. Tuy nhiên, End. cho biết đây là kết thúc của chương trình chính thay vì End; là kết thúc của một chương trình con.

- Câu lệnh Begin của khối chương trình chính là nơi chương trình được bắt đầu thực thi.

- Các dòng trong (* ... *) sẽ bị bỏ qua bởi trình dịch và nó đã được đưa vào để thêm một bình luận hay chú thích trong chương trình.

- Lệnh Writeln (‘Hello, World!’); Sử dụng lệnh Writeln có sẵn trong Pascal để viết ra thông báo Hello, World! lên màn hình.

- Lệnh Readkey; dùng để tạm dừng chương trình cho đến khi người dùng nhấn một phím bất kì. Nó là một phần của thư viện CRT trong Pascal.

- Lệnh End cuối cùng chính là nơi chương trình kết thúc.

5. Bài toán viết chương trình tính diện tích tam giác

Tính tam giác: Nhập vào ba số a,b,c bất kì. Kiểm tra xem nó có thể là độ dài ba cạnh hay không, nếu không thì in ra màn hình 'Khong la ba canh cua mot tam giac'. Ngược lại, thì in diện tích, chu vi của tam giác ra màn hình.

[CHUẨN NHẤT] Viết chương trình tính diện tích hình tam giác (ảnh 4)