logo
ADVERTISEMENT

Viết chương trình tính tổng 200 số nguyên đầu tiên

Câu hỏi: Viết chương trình tính tổng 200 số nguyên đầu tiên

Lời giải: 

Hướng dẫn viết chương trình tính tổng 200 số nguyên đầu tiên
Hướng dẫn viết chương trình tính tổng 200 số nguyên đầu tiên (ảnh 2)

Cùng Top lời giải luyện tập thêm nhé!!!

Đề bài

Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau:

a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần.

b) Tính tổng của các phần tử lớn hơn 0 trong dãy n số cho trước.

c) Tìm số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số đã cho.

Lời giải chi tiết

a) Input: Danh sách số học sinh trong lớp.

   Output: Số học sinh trong lớp mang họ Trần.

b) Input: Dãy gồm n số.

   Output: Tổng các phần tử lớn hơn 0.

c) Input : Cho n số.

   Output: Số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số.

Đề bài

Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau:

    Bước 1. x ← x + y

    Bước 2. y ← x – y

    Bước 3. x ← x – y

Lời giải chi tiết

- Bước 1: Ở bước này giá trị của x sẽ bằng x cộng với y:

              x = x + y.

- Bước 2: Tiếp đến giá trị của y bằng giá trị của x – y:

              y = x (bước 1) – y = x + y – y = x.

- Bước 3: Cuối cùng giá trị của x bằng x – y:

     x = x (bước 1) - y (bước 2) = x + y – x = y.

Vậy kết quả của thuật toán là x = y và y = x.

Đề bài

Cho trước ba số dương a, b và c. Hãy mô tả thuật toán cho biết ba số đó có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Nhập 3 số dương a, b, c;

Bước 2: Nếu a+b <= c, chuyển đến b6;

Bước 3: Nếu a+c <= b, chuyển đến b6;

Bước 4: Nếu b+c <= a, chuyển đến b6;

Bước 5: Cho kết quả a, b, c là 3 cạnh của tam giác;

Bước 6: In ra kết qua và kết thúc thuật toán.

Đề bài

Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của hai biến nói trên (nếu cần) để x và y theo thứ tự có giá trị không giảm.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Nhập 2 biến x, y.

Bước 2: Nếu x > y tráo đổi giá trị của x và y, chuyển đến bước 3 . Nếu y > x thì 2 số đã theo thứ tự có giá trị không giảm, chuyển đến bước 3.

Bước 3: In ra kết quả x, y và kết thúc thuật toán.

Đề bài

Hãy cho biết kết quả của thuật toán sau:

Bước 1. SUM ← 0; i ← 0.

Bước 2. Nếu i > 100 thì chuyển tới bước 4.

Bước 3. i ← i + 1; SUM ← SUM + i. Quay lại bước 2.

Bước 4. Thông báo giá trị SUM và kết thúc thuật toán.

Lời giải chi tiết

Bước 1 : Gán giá trị cho 2 biến SUM = 0 và i = 0.

Bước 2 : Do i=0 < 100 nên chuyển tới bước 3. Nếu biến i > 100 chuyển tới bước 4.

Bước 3 : Tăng biến i thêm 1 và gán biến SUM = SUM + i.

Bước 4 : In ra giá trị SUM. Thuật toán kết thúc.

Vậy kết quả sau khi thực hiện thuật toán : SUM = 5050.

Đề bài

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A = {a1, a2,…, an) cho trước.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Nhập n và dãy số a1, a2,…, an.

Bước 2: SUM ← 0; i ← 0.

Bước 3: Nếu ai >0 thì SUM ← SUM + ai, ngược lại đến bước 4.

Bước 4: i ← i + 1;

Bước 5: Nếu i <= n thì quay lại bước 3.

Bước 6: Thông báo giá trị SUM. Kết thúc thuật toán.

ADVERTISEMENT