logo
ADVERTISEMENT

Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 μm

Câu hỏi :

Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 μm. Cho hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s và 1eV = 1, 6.10−19 J. Năng lượng của phôtôn ánh sáng này bằng

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Năng lượng của phôtôn ánh sáng là:

Năng lượng của phôtôn ánh sáng
ADVERTISEMENT