logo
ADVERTISEMENT

Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về chức năng của promoter?

Câu hỏi :

Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về chức năng của promoter?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

+ A. Nói về ARN polymerase.

+ B. Nói về protein ức chế/protein điều hòa (inhibitor).

+ D. Nói về vùng vận hành (operator).

+ D. Promoter là một đoạn trình tự ADN, nơi ARN polymerase gắn vào để thực hiện phiên mã.

ADVERTISEMENT