logo
ADVERTISEMENT

Trình bày ý nghĩa và các bước xác định giới tính phôi ở vật nuôi

Câu hỏi: Trình bày ý nghĩa và các bước xác định giới tính phôi ở vật nuôi

Trả lời:

* Ý nghĩa của việc xác định giới tính phôi ở vật nuôi

- Xác định giới tính phôi ở vật nuôi làm tăng hiệu quả của công nghệ cấy truyền phôi khi xác định được giới tính trước khi cấy.

Ý nghĩa và các bước xác định giới tính phôi ở vật nuôi
Xác định giới tính gà thông qua việc kiểm tra phôi

* Các bước xác định giới tính phôi ở vật nuôi

Bước 1: Lấy mẫu từ phôi

Bước 2: Tách chiết DNA của mẫu phôi

Bước 3: Khuếch đại DNA của mẫu phôi bằng PCR với mồi đặc hiệu

Bước 4: Điện di sản phẩm PCR

Bước 5: Đối chiếu sản phẩm điện di để xác định giới tính

ADVERTISEMENT