logo
ADVERTISEMENT

Trình bày nội dung chức năng phân phối của tài chính, thế nào là phân phối lần đầu? Thế nào là phân phối lại? Vì sao phải tiến hành phân phối lại?

Câu hỏi: Trình bày nội dung chức năng phân phối của tài chính, thế nào là phân phối lần đầu? Thế nào là phân phối lại? Vì sao phải tiến hành phân phối lại?

Trả lời:

- Nội dung chức năng phân phối tài chính là:

+ Phân phối tài chính là việc phân chia các nguồn lực tài chính của xã hội cho các chủ thể kinh tế 

→ Đáp ứng các nhu cầu khác nhau và những lợi ích khác nhau của các chủ thể trong nền kinh tế. 

+ Đối tượng phân phối: là tổng sản phẩm quốc hội, kí hiệu GDP 

+ Chủ thể phân phối gồm nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, hộ gia đình, cá nhân. 

+ Phân phối chia làm 2 quá trình: phân phối lần đầu và phân phối lại 

- Phân phối lần đầu là quá trình phân phối chỉ diễn ra ở lĩnh vực sản xuất do các chủ thể phân phối tham gia vào quá trình tạo ra của cải vật chất hay thực hiện các dịch vụ. 

- Phân phối lại là quá trình tiếp tục phân phối những phân thu nhập cơ bản đã hình thành qua phân phải lần đầu ra phạm vi toàn xã hội nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, thỏa mãn nhiều lợi ích khác nhau trong xã hội. 

Trình bày nội dung chức năng phân phối của tài chính, thế nào là phân phối lần đầu? Thế nào là phân phối lại? Vì sao phải tiến hành phân phối lại?

- Tiến hành phân phối lại vì:

+ Đảm bảo cho khu vực không sản xuất vật chất có phân thu nhập thỏa đáng để tồn tại và phát triển theo định hướng của nhà nước 

+ Chuyển quyền sở hữu 1 phần thu nhập từ thành phần kinh tế ngoài quốc doanh vào trong tay nhà nước dưới hình thức thuê 

+ Điều hòa các nguồn tiền tệ để đảm bảo phát triển cân đối giữa các ngành, địa phương. 

+ Không ngừng thay đổi quyền sử dụng các khoản thu nhập đã được hình thành qua phân phối lần đầu, giúp các tổ chức kinh tế, cá nhân sử dụng các khoản thu nhập có hiệu quả hơn.

+ Có sự điều tiết trong thu nhập của các tầng lớp dân cư trong xã hội và các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thông qua thuê và các hình thức đóng góp từ nguyên, nhằm đảm bảo công bằng xã hội, rút bớt khoảng cách giữa người giàu và nghèo

ADVERTISEMENT