logo
ADVERTISEMENT

Mối quan hệ giữa các chức năng phân phối và chức năng giám đốc của tài chính?

Câu hỏi: Mối quan hệ giữa các chức năng phân phối và chức năng giám đốc của tài chính? 

Trả lời:

Mối quan hệ giữa các chức năng phân phối và chức năng giám đốc của tài chính được thể hiện là:

- Chức năng phân phối và chức năng giám đốc của tài chính có quan hệ mật thiết với nhau 

- Chức năng phân phối là tiền đề của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó xảy ra trước và sau 1 chu trình sản xuất kinh doanh 

Mối quan hệ giữa các chức năng phân phối và chức năng giám đốc của tài chính?

- Chức năng giám đốc luôn theo sát chức năng phân phối, ở đâu có sự phân phối thì ở đó có giám đốc và có tác dụng điều chỉnh quá trình phân phối sao cho phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

- Cùng tồn tại và có sự hỗ trợ lẫn nhau để hoạt động tài chính doanh nghiệp diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.

ADVERTISEMENT