logo
ADVERTISEMENT

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2 Sách mới (KNTT, CD, CTST) - Phần 2

Tuyển tập các câu hỏi Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2 Sách mới 3 bộ Kết nối tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án chi tiết, hay nhất giúp các bạn ôn luyện tốt hơn

Sách Kết nối tri thức

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2 Kết nối tri thức (có đáp án)

Sách Cánh diều

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2: Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam - Cánh diều

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2: Đội ngũ từng người không có súng - Cánh diều

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2: Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương - Cánh diều


Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2. Lịch sử, truyền thống Công an nhân dân 

Trắc nghiệm GDQP 10 Bài 2. Lịch sử, truyền thống Công an nhân dân - Phần 2

Câu 1. “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép” là lời dạy thứ mấy trong 6 lời dạy về tư cách người Công an cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Trả lời:

a. 2 c. 4
b. 3 d. 5

Câu 2. Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí sắc lệnh 23/ SL hợp nhất các lực lượng Công an trong nước thành 1 tổ chức lấy tên gọi là gì?

Trả lời:

a. Việt Nam Công an vụ c. Nha Công an
b. Bộ Công an d. Ty Công an

Câu 3. Điền vào chỗ trống: “Làm công an phải làm cho …, dân yêu, dân ủng hộ”.

Trả lời:

a. Dân tin c. Dân mến
b. Dân quý d. Dân phục

 ( Nói chuyện tại lớp chỉnh huấn khóa II của Bộ Công an 5, năm 1953. Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, HN.2002 trang 448-449)

Câu 4. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng có câu nói vui với lực lượng cảnh sát PCCC: “Nhân dịp năm mới, Bác chúc các cháu thất nghiệp”. “Năm mới” ấy là năm nào?

Trả lời:

Năm 1954

Năm 1955

Năm 1956

Năm 1957

Câu 5. “Đoàn kết nội bộ ngành Công an , đoàn kết với các ngành khác, đoàn kết với nhân dân”. Đây là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại?

Trả lời:

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 10

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 11

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 13

Hội nghị công an toàn quốc lần thứ 14

(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 10, Nxb CTQG, HN.2002.trang 31)

Câu 6. Công an nhân dân vũ trang do Bác Hồ thành lập, ngày nay là lực lượng nào?

Trả lời:

a. Bộ đội biên phòng c. Cảnh sát nhân dân
b. Cảnh sát cơ động d. Lực lượng cảnh vệ

Câu 7. Rừng Thông - một trong những nơi đầu tiên tổ chức phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - thuộc Công an địa phương nào?

 Trả lời:

Ty Công an Cao Bằng.

Ty Công an Thanh Hóa.

Ty Công an Nghệ An.

Ty Công an Quảng Bình.

Câu 8. Đồng chí hãy cho biết Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố ban hành pháp lệnh Cảnh sát nhân dân vào thời gian nào?

Trả lời:

Ngày 03/04/1956.

Ngày 20/07/1962.

Ngày 30/2/1960.

Ngày 03/2/1950.

Câu 9: “Đối với Chính phủ phải truyệt đối trung thành” là lời dạy thứ mấy trong 6 lời dạy về tư cách người Công an cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Trả lời:

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Câu 10. Lời căn dặn sau của Bác trích trong tác phẩm nào: “Lề lối làm việc phải dân chủ. Cấp trên phải thường xuyên kiểm tra cấp dưới. Cấp dưới phải phê bình cấp trên. Giúp nhau kinh nghiệm và kháng chiến, giúp nhau tiến bộ...”

Trả lời:

Thư gửi Hội nghị Công an toàn quốclần thứ V, tháng 1/1950

Bài nói chuyện với cán bộ ngành Công an

 Bài nói chuyện tại buổi lễ thành lập Công an nhân dân vũ trang

 (Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 6, NXb CTQG, HN.2002, trang 9)

Câu 11. “Công an phải là đầy tớ của dân. Đã là đầy tớ của dân thì Công an phải ra sức bảo vệ nhân dân, ra sức phục vụ nhân dân” được Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại đâu?

Trả lời:

Sở Công anHà Nội.

Trường Công an Trung cấp khóa I.

Ty Công an Quảng Bình.

Trường Công an Trung cấp khóa II.

Câu 12. Câu nói:“Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tại đâu?

Trả lời:

Sở CA thành phố Hà Nội

Trường Công an Trung cấp khóa I

Ty CA tỉnh Quảng Bình

Trường Công an Trung cấp khóa II, năm 1951

Câu 13. Bác Hồ đã viết:“Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào dân thì việc gì cũng xong” trong bài viết nào?

Trả lời:

Bài nói chuyện tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 14, tháng 1/1960.

Thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc CA Khu XII ngày 11/3/1948.

Bài nói chuyện với bộ đội, công an và cán bộ trước khi vào tiếp quản Thủ đô, tháng 9/1954.

Câu 14. Nữ lãnh đạo Cục Cảnh vệ của Bộ Công an đầu tiên là ai?

Trả lời:

Đại tá Nguyễn Thị Bích Thuận (Nguyên Phó Cục trưởng Cục Cảnh vệ Bộ Công an)

Câu 15. “Đối với Chính phủ phải truyệt đối trung thành” là lời dạy thứ mấy trong 6 lời dạy về tư cách người Công an cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Trả lời:

a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

Câu 16. Điền vào chỗ trống để hoàn thành câu sau: “Làm Công an không phải làm......, làm Công an để giữ gìn trật tự an ninh cho nhân dân, xem xét, tìm tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân.”

Trả lời:

a. Hại dân c. Lính cách mạng
b. Quân cách mạng d. Quan cách mạng

 (Bài nói chuyện tại Trường Công an trung cấp khóa 2, năm 1951. Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, HN.2002, Tập 6, Trang 365.)

Câu 17. Câu nói: “Muốn làm tròn nhiệm vụ, công an phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và chính phủ, hết lòng phục vụ nhân dân và dựa vào nhân dân” được Chủ tịch Hồ Chí Minh nói vào thời điểm nào?

Trả lời:

Tháng 1/1956

Tháng 2/1957

Tháng 5/1965

Tháng 11/1966

Câu 18: Đối tượng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến đầu tiên trong Di chúc của Người là?

Trả lời:

a. Nhân dân c. Đảng Cộng sản Việt Nam
b. Thanh niên d. Lực lượng vũ trang

Câu 19. “Truyền thống cực kỳ quý báu” của Đảng ta được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định là:

Trả lời:

a. Đoàn kết c. Sáng tạo
b. Dũng cảm d. Gắn bó với nhân dân

(HCM toàn tập, NXB CTQG, HN, 2002 tập 7, trang 239)

Câu 20. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra “thang thuốc hay nhất” để sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm, để cán bộ đảng viên trở thành người chân chính cách mạng, Đảng ngày càng phát triển là?

Trả lời:

a. Tập trung dân chủ c. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
b. Kỷ luật nghiêm minh d. Tự phê bình và phê bình

(HCM toàn tập, NXB CTQG, HN, 2002 tập 7, trang 240)

Câu 21. Trong Di chúc của mình, khi nói về Đảng, Bác đã chỉ rõ việc đầu tiên cần làm là việc gì?

Trả lời:

Chăm lo nâng cao đời sống nhân dân

Giữ gìn đoàn kết trong Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ

Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau

Câu 22. Điền tiếp vào chỗ trống: “Giáo dục tư tưởng và ... ... là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng”

 a. Củng cố tư tưởng         c. Bồi dưỡng tư tưởng
 b. Hình thành tư tưởng         d. Lãnh đạo tư tưởng

(HCM toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, H.2002, tập 5, trang 234)

Câu 23. Tác phẩm đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng là tác phẩm nào?

Trả lời:

“Bản án chế độ thực dân Pháp” (1925).

“Đường Kách mệnh” (1927).

Thưởng thức chính trị (1953).

“Đạo đức cách mạng” (1955).

Câu 24.  Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người cách mạng phải có ... ... thì mới gánh được nặng và đi được xa”. Trong dấu ba chấm là?

Trả lời:

Trí tuệ

Phương pháp cách mạng

Ý chí cách mạng

  1. Đạo đức cách mạng

(Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, NXB CTQG, H.2002, tr.283)

Câu 25. Trong chỗ trống là từ gì? “Việc gì có lợi cho……. thì ta phải hết sức làm. Việc gì có hại đến …, ta phải hết sức tránh”.

Trả lời:

Đảng

Dân

Tổ quốc

Ta

(Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, Hà Nội, 1995,  t.4, tr.56-57)

Câu 26. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: “Người cách mạng phải có…, không có…. thì dù có tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

Trả lời:

Đạo đức

Tài năng

Trí tuệ

Lòng yêu nước

 (Hồ Chí Minh, Về đạo đức cách mạng, NXB Sự thật, HN 1976, Tr 35- 36).

Câu 27. Luận điểm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công” được trích từ tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Trả lời:

Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác mặt trận

Bài nói chuyện tại hội nghị mở rộng Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc VN

Bài nói chuyện với bà con nhân dân tỉnh Thanh Hóa

(Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb CTQG, HN 2011, tập XIII, tr.120).

Câu 28. Điền vào chỗ trống:“... ... là thứ vũ khí sắc bén nhất, nó giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ nó mà Đảng ta sửa chữa khuyết điểm, phát triển ưu điểm, tiến bộ không ngừng.”

Trả lời: Tự phê bình và phê bình

(Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2002, t.7, tr. 575)

Câu 29. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, con người Việt Nam trong thời đại mới cần có mấy phẩm chất đạo đức cơ bản?

Trả lời:

4 phẩm chất(Trung với nước, hiếu với dân; Yêu thương con người, sống có nghĩa, có tình; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; Tinh thần quốc tế trong sáng).

5 phẩm chất.

6 phẩm chất.

Câu 30. Câu nói “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” là mở đầu tác phẩm nào của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Trả lời:

Đạo đức cách mạng

Đường Kách Mệnh

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân

ADVERTISEMENT