logo

They don't let the workers use the office telephone for personal calls

Câu hỏi :

They don’t let the workers use the office telephone for personal calls.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Dịch câu hỏi: Họ không cho công nhân sử dụng điện thoại văn phòng cho mục đích cá nhân.

Dịch các phương án:

A. Họ không cho phép sử dụng điện thoại văn phòng để gọi thư ký riêng.

B. Họ không cho công nhân sử dụng điện thoại văn phòng.

C. Điện thoại văn phòng được sử dụng bởi công nhân một cách cá nhân.

D. Họ không cho phép công nhân dùng điện thoại văn phòng cho mục đích cá nhân.

→ Đáp án D là hợp nghĩa với câu gốc nhất.

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 01/02/2023