logo

“I’ll drop you from the team if you don’t train harder,” said the captain to John

Câu hỏi :

“I’ll drop you from the team if you don’t train harder,” said the captain to John.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Dịch câu hỏi: “Tôi sẽ loại cậu ra khỏi đội nếu cậu không luyện tập chăm chỉ hơn.” đội trưởng nói với John.

Dịch đáp án:

A. John được nhắc nhở phải luyện tập chăm chỉ hơn để mà không bị loại khỏi đội. - Cấu trúc: remind sb to do sth: nhắc ai nhớ làm gì

B. Đội trưởng dọa sẽ loại John ta khỏi đội nếu anh ta luyện tập chăm chỉ hơn. - Cấu trúc: threaten to do sth: doạ sẽ làm gì

C. Đội trưởng thúc giục rằng John nên luyện tập chăm chỉ hơn để mà không bị loại ra khỏi đội. - Cấu trúc: urge that. . . . giục ai làm gì

D. Đội trưởng hứa sẽ loại John ra khỏi đội trong trường hợp anh ta luyện tập chăm chỉ. - Cấu trúc: promise to do sth: hứa làm gì

→ Chọn đáp án B vì phù hợp với ý của câu gốc nhất

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 01/02/2023