logo
ADVERTISEMENT

Liên Xô tiến hành phong tỏa, kiểm soát tất cả các mối liên hệ giữa các khu vực Tây Béclin với Tây Đức vào thời điểm nào?

Câu hỏi :

Liên Xô tiến hành phong tỏa, kiểm soát tất cả các mối liên hệ giữa các khu vực Tây Béclin với Tây Đức vào thời điểm nào?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Liên Xô tiến hành phong tỏa, kiểm soát tất cả các mối liên hệ giữa các khu vực Tây Béclin với Tây Đức sau khi kế hoạch Mác-san ra đời.
Mĩ và các nước Tây Âu đang bàn về kế hoạch Mác-san

“Kế hoạch Mác-san” là một kế hoạch được kí kết giữa Mĩ và các nước Tây Âu giúp các nước này giải quyết các vấn đề kinh tế và chịu sự rằng buộc của Mĩ được ra đời vào tháng Tháng 6/1947. Để trả đũa cho việc thỏa thuận riêng rẽ này. Liên Xô tiến hành phong tỏa, kiểm soát tất cả các mối liên hệ giữa các khu vực Tây Béclin với Tây Đức vào ngày 31/1/1948.

ADVERTISEMENT