logo
ADVERTISEMENT

Các nước Mĩ, Anh, Pháp đã nhóm họp ở đâu để đề ra một quy chế về tương lai cho việc hợp nhất ba khu vực chiếm đóng của họ?

Câu hỏi :

Các nước Mĩ, Anh, Pháp đã nhóm họp ở đâu để đề ra một quy chế về tương lai cho việc hợp nhất ba khu vực chiếm đóng của họ?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Quy chế về tương lai cho việc hợp nhất ba khu vực chiếm chóng của Mĩ, Anh, Pháp

Sau những thỏa thuận trong hội nghị Iantan và Pốtxđam (1945) về một giải pháp thống nhất nước Đức. Ngày 23/2/1948, tại Luân Đôn (thủ đô của nước Anh), 3 nước Mĩ, Anh, Pháp đề họp và đề ra một quy chế về việc hợp nhất cho những khu vực chiếm đóng của họ.

ADVERTISEMENT