logo
ADVERTISEMENT

The new contract sounds good. However, it seems to have some problems

Câu hỏi :

The new contract sounds good. However, it seems to have some problems. 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Tạm dịch: Hợp đồng mới nghe có vẻ tốt. Tuy nhiên, dường như nó vẫn còn một số vấn đề.

A. Mặc dù hợp đồng mới nghe có vẻ tốt, nhưng dường như nó vẫn còn một số vấn đề.

B. Mặc cho âm thanh của nó, hợp đồng mới dường như vẫn còn một số vấn đề.

C. Để có ít vấn đề hơn, hợp đồng mới nên cải thiện âm thanh của nó.

D. Nếu nó có ít vấn đề hơn, hợp đồng mới sẽ có vẻ tốt hơn.

→ Chọn đáp án A

ADVERTISEMENT