logo
ADVERTISEMENT

We arrived at the airport. We realized our passports were still at home

Câu hỏi :

We arrived at the airport. We realized our passports were still at home.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Tạm dịch: Chúng tôi đã đến sân bay. Chúng tôi nhận ra hộ chiếu của chúng tôi vẫn còn ở nhà.

A. Sai ngữ pháp

B. Sai ngữ pháp

C. Sai ngữ pháp

D. Mãi đến khi chúng tôi đến sân bay thì chúng tôi mới nhận ra hộ chiếu của chúng tôi vẫn còn ở nhà.

→ Chọn đáp án D

ADVERTISEMENT