logo
ADVERTISEMENT

The bag was heavy, so we could not take it with us

Câu hỏi :

The bag was heavy, so we could not take it with us.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Tạm dịch: Cái túi rất nặng, vì thế chúng ta không thể mang nó theo cùng.

A. Sai vì phải dùng câu điều kiện loại 3.

B. Nếu cái túi nặng, thì chúng tôi đã có thể mang nó theo cùng.

C. Sai ngữ pháp

D. Nếu cái túi không quá nặng, thì chúng tôi đã có thể mang nó theo cùng.

→ Chọn đáp án D

ADVERTISEMENT