logo
ADVERTISEMENT

Janet: Do you feel like going to the cinema this evening?

Câu hỏi :

- Janet: "Do you feel like going to the cinema this evening?"

- Susan: “_____.”

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

A. Mình nghĩ là mình không đồng ý

B. Bạn khách sáo quá

C. Nghe tuyệt đấy

D. Mình cảm thấy rất chán

Tạm dịch: 

- Janet: “Bạn có muốn đi xem phim vào chiều nay không?”

- Susan: “Nghe tuyệt đấy.”

→ Chọn đáp án C

ADVERTISEMENT