logo
ADVERTISEMENT

Đọc hiểu The Great Debate over GM Foods

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions.

The Great Debate over GM Foods

One of the hottest topic in agriculture today is genetically modified (GM) foods. GM foods have been on the market since 1994, when a company called Calgene started selling GM tomatoes. Since then, other GM foods including papaya, corn, and plums to name a few have been developed.

The main benefit of GM foods is that they can be a more economical solution than non GM foods. Scientists found a way to modify many plants to make them more resistant to weeds, diseases, and pests. This allows the plants to grow in tougher climates and conditions, which should lead to lower food prices and increase the overall food supply.

However, many consumers still have their doubts about GM foods. For one, they feel that by eating GM foods people are messing with nature. Until now, humans have survived on food that was produced without any interference from science. Even though many lab studies show that GM foods are safe in the short term, opponents feel that not enough long-term testing has been done yet.

Another major issue in the GM foods debate is its labelling. Current US laws do not require producers to label their foods as GM. This has upset many consumers who feel they have the right to clearly know how the food they are buying is produced. On the other hand, producers are afraid to label their foods as GM because they feel it will result in less product sales, as people may assume that there is something wrong with GM foods.

This controversy is not just on the level of consumers and producers. The issue of non GM foods has also become a block to a major free trade agreement between the US and Europe. GM foods are banned throughout most of Europe, while they are quite common throughout the US. Since many American GM food producers would like to sell their foods overseas in Europe, the US is requesting that European nations eliminate laws banning GM foods. However, many European nations are not fully convinced that these products are safe.


Đọc hiểu The Great Debate over GM Foods

Question 1. What did Calgene do? 

   A. It invented the first GM food.                               B. It sold the first GM food.

   C. It discovered the tomato.                                       D. It argued against the sales of GM foods.

Question 2. According to the passage, why did scientists invent GM foods? 

A. To make more delicious foods.

B. To create a new type of dessert

C. To make plants be stronger

D. To help the scientists win a prize

Question 3. What is the third paragraph mainly about? 

A. The laws that make GM foods illegal

B. How some GM foods are grown

C. The future of GM foods in America

D. Some reasons why people don't like GM foods

Question 4. The word "this” in paragraph 2 refers to _____.

A. resistance

B. modification

C. increase in food supply

D. tougher climate

Question 5. The phrase "messing with” in paragraph 3 is closest in meaning to _____.

A. making nature dirty and untidy

B. getting involved with GM foods that may be harmful

C. spending time doing things for no pleasure

D. spoiling nature with using GM foods

Question 6. Which of the following statements is true according to the passage? 

A. GM foods are more accepted in the US than in Europe.

B. Scientists understand the long-term effects of GM foods.

C. People in Europe want to import more GM foods.                                         

D. GM food is not an important issue between nations.

Question 7. Why don't corporations want to label their foods as GM? 

A. They think it will make their prices higher.

B. They don't believe their foods are really GM.

C. They think the label will scare some consumers.

D. They believe all foods should have the GM label.

Question 8. All of the following are the reasons why European people don't like GM foods EXCEPT that _____.

A. scientists haven't proved that GM foods are safe in the long term

B. people like eating foods without any interference of science

C. European farmers can't sell their produce in Europe

D. American companies will get big profits from their GM foods


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Question 1: Calgene đã làm gì?

A. Nó đã phát phát minh ra thực phẩm GM đầu tiên.

B. Nó đã bán thực phẩm GM đầu tiên.

C. Nó đã phát hiện ra quả cà chua.

D. Nó lập luận chống lại việc bán thực phẩm GM.

Thông tin: GM foods have been on the market since 1994, when a company called Calgene started selling GM tomatoes.

(Thực phẩm GM đã có mặt trên thị trường từ năm 1994, khi một công ty có tên Calgene bắt đầu bán cà chua GM.)

→ Chọn đáp án B

Question 2: Theo đoạn văn, tại sao các nhà khoa học lại phát minh thực phẩm GM?

A. Để tạo ra thực phẩm ngon hơn.

B. Để tạo một loại món tráng miệng mới.

C. Để khiến cây trồng khỏe mạnh hơn.

D. Để giúp các nhà khoa học giành giải thưởng.

Thông tin: Scientists found a way to modify many plants to make them more resistant to weeds, diseases, and pests. This allows the plants to grow in tougher climates and  conditions, which should lead to lower food prices and increase the overall food supply.

(Các nhà khoa học đã tìm ra cách để biến đổi nhiều loại cây nhằm giúp chúng chống lại cỏ dại, bệnh tật, và sâu bệnh tốt hơn. Điều này cho phép các cây phát triển trong khí hậu và điều kiện khắc nghiệt hơn, dẫn đến giá cả thực phẩm thấp hơn và gia tăng nguồn cung thực phẩm tổng thể.)

→ Chọn đáp án C

Question 3: Đoạn thứ 3 chủ yếu nói về gì?

A. Luật khiến thực phẩm GM trở nên phi pháp

B. Một số loại cây GM phát triển ra sao

C. Tương lai của thực phẩm GM tại Hoa Kỳ

D. Một số lý do vì sao mọi người không thích thực phẩm GM

Thông tin: However, many consumers still have their doubts about GM foods.

(Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn còn bày tỏ sự nghi ngờ về thực phẩm GM.)

→ Chọn đáp án D

Question 4: Từ “this” trong đoạn 2 đề cập đến _______.

A. sự chống lại

B. sự biến đổi

C. sự tăng nguồn cung thực phẩm

D. khí hậu khắc nghiệt hơn

Thông tin: Scientists found a way to modify many plants to make them more resistant to weeds, diseases, and pests. This allows the plants to grow in tougher climates and  conditions, which should lead to lower food prices and increase the overall food supply.

(Các nhà khoa học đã tìm ra cách để biến đổi nhiều loại cây nhằm giúp chúng chống lại cỏ dại, bệnh tật, và sâu bệnh tốt hơn. Điều này cho phép các cây phát triển trong khí hậu và điều kiện khắc nghiệt hơn, dẫn đến giá cả thực phẩm thấp hơn và gia tăng nguồn cung thực phẩm tổng thể.)

→ Chọn đáp án B

Question5: Cụm từ “messing with” trong đoạn 3 đồng nghĩa với _______.

A. khiến thiên nhiên bị bẩn thỉu và không sạch sẽ

B. dính líu đến thực phẩm biến đổi gen có thể gây hại

C. dành thời gian để làm những việc không có hứng thú

D. gây hại đến thiên nhiên bằng việc sử dụng thực phẩm GM

mess with something: cố gắng thay đổi cái gì (nhưng lại làm hại đến nó) = spoil something

→ Chọn đáp án D

Question 6: Nhận định nào sau đây là đúng theo đoạn văn?

A. Thực phẩm GM được chấp nhận ở Mỹ nhiều hơn châu Âu.

B. Các nhà khoa học biết được những ảnh hưởng dài hạn của thực phẩm GM.

C. Những người ở châu Âu muốn nhập khẩu nhiều thực phẩm GM hơn.

D. Thực phẩm GM không phải là một vấn đề quan trọng giữa các quốc gia.

Thông tin:

+ Even though many lab studies show that GM foods are safe in the short term, opponents feel that not enough long-term testing has been done yet. (Mặc dù nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chỉ ra rằng thực phẩm GM an toàn trong ngắn hạn, thì những người phản đối cảm thấy chưa có đủ thí nghiệm được thực hiện dài hạn.)

→ B sai

+ GM foods are banned throughout most of Europe, while they are quite common throughout the US. (Thực phẩm GM bị cấm ở hầu hết châu Âu, trong khi chúng lại khá phổ biến ở Mỹ.)

→ C sai, A đúng

+ The issue of non -GM foods has also become a block to a major free trade agreement between the US and Europe. (Vấn đề về thực phẩm không GM cũng đã trở thành một trở ngại cho hiệp định thương mại tự do chính giữa Mỹ và châu Âu.)

→ D sai

→ Chọn đáp án A

Question 7: Tại sao các công ty không muốn gắn nhãn GM cho thực phẩm?

A. Họ nghĩ nó sẽ khiến giá thành cao hơn.

B. Họ không tin thực phẩm của mình là GM thật sự.

C. Họ nghĩ nhãn mác sẽ khiến một số người tiêu dùng lo sợ.

D. Họ tin rằng tất cả thực phẩm nên có nhãn GM.

Thông tin: On the other hand, producers are afraid to label their foods as GM because they feel it will result in less product sales, as people may assume that there is something wrong with GM foods. (Mặt khác, các nhà sản xuất lo ngại việc dán nhãn thực phẩm GM vì họ cảm thấy nó sẽ gây giảm doanh số sản phẩm, vì mọi người có thể cho rằng thực phẩm GM có vấn đề gì đó.)

→ Chọn đáp án C

Question 8: Tất cả những ý sau đều là lý do tại sao người châu Âu không thích thực phẩm GM ngoại trừ việc ______.

A. các nhà khoa học chưa chứng minh rằng thực phẩm GM an toàn trong dài hạn

B. mọi người thích ăn thực phẩm không có sự can thiệp khoa học

C. các nông dân châu Âu không thể bán sản phẩm ở châu Âu

D. những công ty Mỹ sẽ nhận được lợi nhuận lớn từ thực phẩm GM

Thông tin:

+ Even though many lab studies show that GM foods are safe in the short term, opponents feel that not enough long-term testing has been done yet. (Mặc dù nhiều nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chỉ ra rằng thực phẩm GM an toàn trong ngắn hạn, thì những người phản đối cảm thấy chưa có đủ thí nghiệm được thực hiện dài hạn.)

→ A đúng

+ For one, they feel that by eating GM foods people are messing with nature. Until now, humans have survived on food that was produced without any interference from science. (Lý do thứ nhất là, họ cảm thấy việc ăn thực phẩm GM chính là đang tàn phá thiên nhiên. Cho đến bây giờ, con người đã tồn tại dựa trên thực phẩm được sản xuất mà không cần bất kỳ can thiệp khoa học nào.)

→ B đúng

+ Since many American GM food producers would like to sell their foods overseas in Europe, the US is requesting that European nations eliminate laws banning GM foods. (Vì nhiều nhà sản xuất thực phẩm GM Hoa Kỳ muốn bán thực phẩm sang các nước châu Âu, vì thế Hoa Kỳ đang yêu cầu các quốc gia châu Âu dỡ bỏ luật cấm thực phẩm GM.)

→ D đúng

→ Chọn đáp án C

ADVERTISEMENT