logo
ADVERTISEMENT

Câu 4 trang 71 SGK tin học 8


Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Câu 4 trang 71 SGK tin học 8

Hãy tìm hiểu mỗi đoạn lệnh sau đây và cho biết với đoạn lệnh đó chương trình thực hiện bao nhiêu vòng lặp ? Hãy rút ra nhận xét của em.

S := 0; n := 0;

   While S <= 10 do

               begin n := n + 1 ;

                    S := S + n end;

S := 0; n := 0;

   While S <= 10 do

                n := n + 1 ;

                S := S + n ;

Lời giải :

a. Đoạn chương trình trên máy tính thực hiện 5 vòng lặp :

VL

n := n+1

S := S+n

 1

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 3

 6

 4

 4

 10

 5

 5

 15


b. Đoạn chương trình trên máy tính lặp vô hạn lần.

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT