logo
ADVERTISEMENT

Câu 5 trang 70 SGK Tin học 8


Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Câu 5 trang 70 SGK Tin học 8

Hãy chỉ ra lỗi trong các câu lệnh sau đây:

a) X:= 10; while X: = 10 do X: = X + 5;

b) X:= 10; while X = 10 do X = X + 5;

c) S:= 0; n:=0;

while S <= 10 do n:= n + 1; S:= S + n ;

Lời giải :

a. Sai ở : while X:=10

X:= 10; while X: = 10 do X: = X + 5;

sửa thành X:= 10; while X = 10 do X : = X + 5;

b. Sai ở : X = X + 5

X:= 10; while X = 10 do X = X + 5;

Sửa thành :  X:= 10; while X = 10 do X : = X + 5;

c. Thiếu begin và end trong vòng lặp

Sửa thành

S:= 0; n:=0;

while S <= 10 do Begin n:= n + 1; S:= S + n ;end;

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT