logo
ADVERTISEMENT

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 8 có đáp án

Tổng hợp các bài Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 8 (có đáp án) Lặp với số lần chưa biết trước hay nhất, chi tiết bám sát nội dung chương trình Tin học 8


Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 8 (có đáp án)

Câu 1:Vòng lặp While – do kết thúc khi nào

   A. Khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn

   B. Khi đủ số vòng lặp

   C. Khi tìm được Output

   D. Tất cả các phương án

 Đáp án: A

   Vòng lặp While – do là vòng lặp chưa biết trước số lần lặp vì vậy việc lặp chỉ kết thúc khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn.

Câu 2:Việc đầu tiên mà câu lệnh While ... do cần thực hiện là gì?

   A. Thực hiện < câu lệnh > sau từ khóa Do

   B. Kiểm tra giá trị của < điều kiện >

   C. Thực hiện câu lệnh sau từ khóa Then

   D. Kiểm tra < câu lệnh >

Đáp án: B

   Việc đầu tiên mà câu lệnh While ... do cần thực hiện là kiểm tra điều kiện. Nếu điều kiện SAI, câu lệnh sẽ bị bỏ qua và việc thực hiện lệnh lặp kết thúc. Nếu điều kiện đúng, thực hiện câu lệnh và quay lại bước đầu.

Câu 3:Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện mấy lần trong đoạn chương trình sau:

   i := 5;

   While i>=1 do i := i – 1;

   A. 1 lần

   B. 2 lần

   C. 5 lần

   D. 6 lần

Đáp án: C

   Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện 5 lần vì i = 5 mỗi lần kiểm tra i>=1 thì giảm i đi 1 đơn vị qua câu lệnh i := i – 1; vậy câu lệnh được thực hiện 5 lần.

Câu 4:Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây:

a:=10;

 While a < 11 do write (a);

   A. Trên màn hình xuất hiện một số 10

   B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ a

   C. Trên màn hình xuất hiện một số 11

   D. Chương trình bị lặp vô tận

Đáp án: A

   vì 10<11 nên đưa ra màn hình giá trị của a là 10 qua câu lệnh write(a);

Câu 5:Câu lệnh sau giải bài toán nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

   A. Tìm UCLN của M và N

   B. Tìm BCNN của M và N

   C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

   D. Tìm hiệu lớn nhất của M và N

Đáp án: A

   Câu lệnh trên giải bài toán tìm UCLN của M và N. Với ý tưởng, kiểm tra xem M, N có giá trị khác nhau không. Nếu có thực hiện kiểm tra giá trị nào lớn hơn. Giá trị lớn hơn sẽ được gán bằng hiệ của số lớn trừ số bé. Việc làm thế cứ lặp đi lặp lại đến khi hai giá trị bằng nhau thì đưa ra UCLN của nó.

Câu 6:Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp chưa biết trước?

   A. Ngày tắm hai lần

   B. Học bài cho tới khi thuộc bài

   C. Mỗi tuần đi nhà sách một lần

   D. Ngày đánh răng 2 lần

Đáp án: B

   Hoạt động học cho đến khi thuộc bài là lặp với số lần chưa biết trước vì không biết đến khi nào sẽ thuộc, chỉ cần biết thuộc sẽ dừng.

Câu 7:Cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

   A. While < điều kiện > to < câu lệnh >;

   B. While < điều kiện > to < câu lệnh 1 > do < câu lệnh 2 >;

   C. While < điều kiện > do ;< câu lệnh >;

   D. While < điều kiện > do < câu lệnh >;

Đáp án: D

   cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

   while <điều kiện> do <câu lệnh>; trong đó:

   + Điều kiện: thường là 1 phép so sánh

   + Câu lệnh: có thể là câu lệnh đơn giản hay câu lệnh ghép.

Câu 8:Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho đến khi S>108. Điều kiện nào sau đây cho vòng lặp while – do là đúng:

   A. While S>=108 do

   B. While S < 108 do

   C. While S < 1.0E8 do

   D. While S >= E8 do

Đáp án: C

   Cấu trúc câu lệnh While- do có dạng:

   While <điều kiện > do < câu lệnh>;

   Ý nghĩa: Câu lệnh được thực hiện khi điều kiện được thỏa mãn. Do vậy mỗi lần thực hiện câu lệnh nó sẽ kiểm tra điều kiện, đúng sẽ thực hiện, sai thì dừng vòng lặp.

   Mà điều kiện của bài là S>108 vì vậy nó sẽ kiểm tra S< 108 thì tính tổng đến khi S>108 thì dừng. Trong Pascal S< 108 được viết là S< 1.0E8.

Câu 9:Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước:

   A. For…do

   B. While…do

   C. If..then

   D. If…then…else

Đáp án: B

   cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước:

    while <điều kiện> do <câu lệnh>;

Câu 10:Hãy đưa ra kết quả trong đoạn lệnh:

   x:=1; While x<=5 do write(‘Hoa hau’);

   A. x:=1

   B. X>=5

   C. Hoa hau

   D. Không có kết quả.

Đáp án: C

   vì x= 1<5 nên sẽ thực hiện câu lệnh write(‘Hoa hau’); → kết quả ra màn hình là nội dung trong dấu nháy đơn.


Hệ thống kiến thức Tin học 8 bài 8

Các hoạt động lặp với số lần chưa biết trước

Ví dụ 1: Một ngày chủ nhật Long gọi điện cho Trang. Không có ai nhấc máy. Long quyết định gọi lại thêm 1 lần nữa. Như vậy Long đã biết trước là mình sẽ lặp lại gọi điện thêm 2 lần. Một ngày khác, Long quyết định cứ 10 phút gọi điện một lần cho Trang cho đến khi có người bắt máy.

Điều kiện: Có người nhấc máy thì kết thúc hoạt động lặp.

Ví dụ 2: Nếu cộng lần lượt n số tự nhiên đầu tiên (n = 1, 2, 3,...), cần cộng bao nhiêu số tự nhiên đầu tiên để ta nhận được tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000?

Điều kiện: Khi tổng Tn nhỏ nhất lớn hơn 1000 thì kết thúc hoạt động lặp

Mô tả thuật toán bằng liệt kê:

+ Bước 1. S \(\leftarrow\) 0, n \(\leftarrow\) 0

+ Bước 2. Nếu S ≤ 1000, n \(\leftarrow\) n + 1; ngược lại chuyển tới Bước 4

+ Bước 3. S \(\leftarrow\) S + n và quay lại Bước 2

+ Bước 4. In kết quả: S và n là số tự nhiên nhỏ nhất sao cho S > 1000. Kết thúc thuật toán

Mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối:
 

Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 8 có đáp án hay nhất
 Mô tả thuật toán bằng sơ đồ khối​

Kết luận:

- Việc lặp lại một nhóm hoạt động với số lần chưa xác định trước phụ thuộc vào một điều kiện cụ thể được thỏa mãn và chỉ dừng lại khi điều kiện không thỏa mãn.

- Để chỉ dẫn máy tính thực hiện các hoạt động lặp trên, ta có thể sử dụng câu lệnh có dạng: Lặp với số lần chưa biết trước

ADVERTISEMENT