logo
ADVERTISEMENT

Câu 2 trang 70 SGK tin học 8


Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước

Câu 2 trang 70 SGK tin học 8

Sự khác nhau giữa câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước và câu lệnh lặp với số lần biết trước?

Lời giải :

Câu lệnh lặp với số lần biết trước :

- Chỉ thị cho máy tính thực hiện 1 lệnh hay 1 nhóm lệnh với số lần đã được xác định từ trước.

- Điều kiện là 1 giá trị của 1 biến đếm có giá trị nguyên

Câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước :

- Chỉ thị cho máy tính thực hiện 1 lệnh hay 1 nhóm lệnh với số lần lặp chưa biết trước.

- Điều kiện tổng quát hơn, có thể là kiểm tra của 1 giá trị có thực, cũng có thể là 1 điều kiện tổng quát khác.

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT