logo
ADVERTISEMENT

Câu 4 trang 45 SGK Tin học 8


Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

Câu 4 trang 45 SGK Tin học 8

Cho hai biến x và y. Hãy mô tả thuật toán đổi giá trị của hai biến nói trên (nếu cần) để x và y theo thứ tự có giá trị không giảm

Lời giải :

B1: nhập 2 biến x,y

B2: Nếu x>y tráo đổi gía trị của x và y, chuyển đến bước 3 . Nếu y > x thì 2 số đã theo thứ tự có giá trị không giảm , chuyển đến bước 3

B3: In ra kết qủa x, y và kết thúc thuật toán

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT