logo
ADVERTISEMENT

Câu 2 trang 45 SGK Tin học 8


Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

Câu 2 trang 45 SGK Tin học 8

Giả sử x và y là các biến số. Hãy cho biết kết quả của việc thực hiện thuật toán sau:

Bước 1. X

Bước 2. y

Bước 3. x

Lời giải :

Kết quả của việc thực hiện thuật toán là : x có gía trị ban đầu của y, y có gía trị ban đầu của x (hay x,y hoán đổi gía trị cho nhau)

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT