logo
ADVERTISEMENT

Câu 1 Trang 45 SGK Tin học 8


Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

Câu 1 Trang 45 SGK Tin học 8

Hãy chỉ ra INPUT và OUTPUT của các bài toán sau:

a) Xác định số học sinh trong lớp cùng mang họ Trần.

b) Tính tổng của các phân tử lớn hơn 0 trong dãy sô n cho trước.

c) Tìm số các số có giá trị nhỏ nhất trong n số đã cho.

Lời giải :

a. Input:Danh sách họ các học sinh trong lớp

   Output: số học sinh mang họ trần

b. Input: dãy n số

   Output: tổng các phần tử lớn hơn 0

c. Input : dãy n số

   Output: số các số có gía trị nhỏ nhất

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT