logo
ADVERTISEMENT

Câu 6 trang 45 SGK Tin học 8


Bài 5: Từ bài toán đến chương trình

Câu 6 trang 45 SGK Tin học 8

Hãy mô tả thuật toán tính tổng các số dương trong dãy số A= { a1, a2,…, an } cho trước.

Lời giải :

B1: Nhập a1, a2, a3, a4, ..., an

B2: sum<---0, iB3 nếu a1B4: sum<---sum+ai

B5: i<---i+1

B6: nếu i<=n thì quay lại b3

B7: In sum và kết thúc thuật toán

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT