logo
ADVERTISEMENT

Câu 4 trang 33 SGK Tin học 8


Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Câu 4 trang 33 SGK Tin học 8

Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

a. Var tb : real ;

b. Var 4hs: integer ;

c. Const x : real ;

d. Var R = 30 ;

Lời giải :

Đáp án đúng là đáp án a.  Var tb : real ; vì  cách khai báo biến:  Var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT