logo
ADVERTISEMENT

Câu 5 trang 33 SGK Tin học 8


Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Câu 5 trang 33 SGK Tin học 8

Hãy liệt kê các lỗi nếu có trong chương trình dưới đây và sửa lại cho đúng :

var a , b : = Integer ;

const c : = 3 ;

begin

a : = 200 b : = a / c ;

write ( b ) ;

readln

end .

Lời giải:

Các lỗi : Có 4 lỗi

- Dòng 1 cú pháp khai báo biến chưa đúng

- Dòng 2 cú pháp khai báo hằng chưa đúng

- Dòng 4 Hết một câu lệnh không dùng dấu ;

- Dòng biến b được khai báo kiểu nguyên nên không thể chứa kết quả của phép a/c

Sửa lại

var a : Integer ;

var b : real;

const c = 3 ;

begin

a : = 200 ;

b : = a / c ;

write ( b ) ;

readln

End .

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT