logo
ADVERTISEMENT

Câu 2 trang 33 SGK Tin học 8


Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Câu 2 trang 33 SGK Tin học 8

Nêu sự khác nhau giữa biến và hằng . Cho vài ví dụ về khai báo biến và hằng?

Lời giải:

Khác nhau giữa biến và hằng là :

- Hằng: Giá trị của hằng không thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

- Biến: giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

- Cách khai báo biến:

  Var<tên biến>:<kiểu dữ liệu>;

  VD: Var a,b:integer;

 C:string;

- Cách khai báo hằng:

const <tên hằng>=<giá trị của hằng>;

VD: Const pi=3.14;

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT