logo
ADVERTISEMENT

Câu 1 trang 33 SGK Tin học 8


Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình

Câu 1 trang 33 SGK Tin học 8

Giả sử A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số thực, X là biến với kiểu dữ liệu xâu. Các phép gán sau đây có hợp lệ không?

a) A : = 4 ;

b) X : = 3242 ;

c) X : = ' 3242 ' ;

d) A : = ' Ha Noi ' ;

Lời giải :

a. Hợp lệ

b. Không hợp lệ (vì 3242 là số mà X là biến kiểu xâu )

c. Hợp lệ

d. Không hợp lệ (vì Ha Noi là xâu mà A là biến kiểu số thực)

Tham khảo toàn bộ: Soạn Tin 8

ADVERTISEMENT