logo

She had to get up and walk all the way through the hall to meet Ian, who isnt easy with a bad back

Câu hỏi :

She had to get up and walk all the way through the hall to meet Ian, who isn’t easy with a bad back.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Nếu chỉ xét trong phạm vi từ “Ian…” trở xuống thì có vẻ không sai. Tuy nhiên, khi xét cả câu thì đại từ quan hệ ở đây không bổ nghĩa cho “Ian” mà là bổ nghĩa cho cả câu. 

Tạm dịch: “Bà phải đứng dậy và đi băng cả đoạn đường qua sảnh để gặp Ian, mà điều này chẳng dễ dàng với cái lưng không khỏe.” 

Suy ra đáp án là C, và đại từ quan hệ phải là “which”

→ Chọn đáp án C

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 02/02/2023