logo

Dòng nào dưới đây có từ "tay" đồng nghĩa với từ "tay" trong câu thơ "Thương nhau tay nắm lấy bàn tay"?

Câu hỏi :

Dòng nào dưới đây có từ "tay" đồng nghĩa với từ "tay" trong câu thơ "Thương nhau tay nắm lấy bàn tay"?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

- Trong câu thơ “Thương nhau tay nắm lấy bàn tay” từ “tay” mang nghĩa gốc ý chỉ một bộ phận của cơ thể con người, tay dùng để cầm nắm đồ vật. Cùng nghĩa với từ “tay” trong câu "Mình cùng nắm tay nhau đi khắp thế gian".

- Trong những câu khác, từ “tay” mang nghĩa chuyển.

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 10/02/2023