logo
ADVERTISEMENT

“Bài tập rất dễ nhưng các bạn trong lớp đều làm được.” Câu trên là câu:

Câu hỏi :

“Bài tập rất dễ nhưng các bạn trong lớp đều làm được.”

Câu trên là câu:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Câu trên sai về ngữ nghĩa, dùng sai nghĩa từ “nhưng” nhằm biểu thị mối quan hệ tương phản.

Ta có thể sửa lại như sau: “Bài tập rất dễ nên các bạn trong lớp đều làm được”.

ADVERTISEMENT