logo
ADVERTISEMENT

Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa thường gây hại thành dịch lớn trên nhiều vùng trồng lúa ở nước ta ở mấy giai đoạn?

Câu hỏi :

Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa thường gây hại thành dịch lớn trên nhiều vùng trồng lúa ở nước ta ở mấy giai đoạn?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa

Hiện tượng lúa bị sâu cuốn lá nhỏ là do sâu non nhả tơ cuốn dọc lá thành bao thẳng đứng, sâu nằm trong đó ăn phần chất xanh trên mặt lá. Sau đó chúng để để lại lớp màng trắng làm giảm diện tích quang hợp, mất diệp lục tố gây tổn thất cho năng suất và chất lượng nông sản. Sâu cuốn lá nhỏ hại lúa thường gây hại thành dịch lớn trên nhiều vùng trồng lúa ở nước ta ở 3 giai đoạn:

+ Lúa đẻ nhánh

+ Lúa phân hoá đòng

+ Trỗ bông

ADVERTISEMENT