logo
ADVERTISEMENT

Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học bao gồm MODULE 8 Tiểu học

Nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học bao gồm đáp án chi tiết nhất Module 8 tiểu học

Chọn đáp án đúng nhất

D. Giáo dục học sinh nhận thức được các chuẩn mực đạo đức, lối sống: Giáo dục học sinh có quan điểm, thái độ tích cực, trước các chuẩn mực đạo đức, lối sống: Tổ chức tập luyện, rèn luyện các hành vi, thói quen đạo đức, lối sống

 

ADVERTISEMENT