logo
ADVERTISEMENT

Bài tập trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 8 tiểu học

Gợi ý đáp án mô đun 8 Tiểu học gồm những câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai khi học tập module 8. Mời các thầy cô tham khảo để hoàn thành việc tập huấn mô đun 8 tốt nhất.

Bài tập trắc nghiệm cuối khóa Mô đun 8 tiểu học

Câu 1. Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện khái niệm “Phối hợp các lực lượng giáo dục giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh là quá trình Nhà quản lý …. và tổ chức mọi thành viên trong nhà trường, ngoài trường …. vào việc xây dựng và phát triển kế hoạch, …. các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh với những hình thức, phương pháp đa dạng để giáo dục học sinh ở mọi nơi, mọi lúc, giúp học sinh hình thành các phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực theo mục tiêu giáo dục”?

Đáp án đúng:

(1) Vận động; (2) Tham gia; (3) Tổ chức thực hiện

Câu 2. Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của giáo viên trong việc phối hợp gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

Đáp án đúng:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Câu 3. Giáo viên (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn) có tư cách pháp nhân trực tiếp trong hoạt động phối hợp với các lực lượng giáo dục ngoài trường nào để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh?

Đáp án đúng:

Cha mẹ học sinh

Câu 4. Điền từ còn thiếu vào nội dung sau: “Hình thức tổ chức hoạt động dạy học, tổ chức hoạt động trải nghiệm; tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt động xã hội và hoạt động tự giáo dục của học sinh, trong đó hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh là hình thức… nhất, vì vậy tất cả các hình thức tổ chức giáo dục của nhà trường, gia đình và cộng đồng đều phải hướng tới hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh”.

Đáp án đúng:

Quan trọng

Câu 5. Có mấy nhóm phương pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh sau đây thuộc nhóm phương pháp nào tiểu học?

Đáp án đúng:

3

Câu 6. Nội dung nào sau đây không phải là đặc điểm của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học

Đáp án đúng:

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính đặc trưng riêng biệt

Câu 7. Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng

Chỉ rõ các phần mô tả sau thuộc đặc điểm nào của quá trình giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học?

Đáp án đúng:

Câu hỏi

Câu trả lời

Giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học không tồn tại độc lập mà nó luôn gắn liền với quá trình dạy học các môn học văn hóa, gắn liền với hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể và hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh trong nhà trường tiểu học

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thống nhất với quá trình dạy học, hoạt động trải nghiệm và tự giáo dục, tự rèn luyện của học sinh

Khác với quá trình dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính lâu dài đòi hỏi phải có thời gian tập luyện, rèn luyện mới có kết quả, một phẩm chất nhân cách của học sinh không thể dạy trong một tiết học, một chủ đề giáo dục

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh mang tính lâu dài

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học chịu sự ảnh hưởng của nhiều nhân tố đan xen nhau bao gồm cả tác động tự giác mang tính tích cực của giáo dục nhà trường và tác động vừa mang tính tự giác, vừa mang tính tự phát từ phía gia đình và xã hội

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học diễn ra với những tác động phức hợp từ nhiều phía

Cùng một nội dung giáo dục về đạo đức, lối sống được thực hiện ở nhiều cấp học và nhiều khối lớp theo đường xoáy ốc với yêu cầu ngày càng nâng cao,

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học mang tính đồng tâm

Câu 8. Theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được tiếp cận theo các phẩm chất nào?

Đáp án đúng:

Yêu nước, nhân ái, trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm

Câu 9. Phát biểu nào sau đây là không đúng để nói về căn cứ thực tiễn khi xác định các chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học?

Đáp án đúng:

Xây dựng nội dung phối hợp giữa các lực lượng giáo dục cùng tham gia thực hiện chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh cần bám sát đặc điểm của các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, điều kiện địa phương để thiết kế nội dung phối hợp cho phù hợp

Câu 10. Một trong những lực lượng giáo dục nào sau đây không cần huy động sự phối hợp khi thực hiện nhóm chủ đề Gia đình

Đáp án đúng:

Doanh nghiệp trên địa bàn trường đóng

Câu 11. Lợi ích của phối hợp giữa Nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh được khẳng định tại điều bao nhiêu trong Điều lệ trường tiểu học?

Đáp án đúng:

Điều 45

Câu 12. Phát biểu sau “Giáo viên phối hợp với cha mẹ học sinh để thu thập thông tin giữ liệu chính xác về học sinh, tạo sự đồng thuận trong đánh giá đảm bảo tính khách quan, công bằng, chính xác trong đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh ở nhà” để chỉ công tác phối hợp các lực lượng trong thực hiện hoạt động nào?

Đáp án đúng:

Phối hợp trong đánh giá kết quả học tập của học sinh

Câu 13. Phát biểu “Thực hiện xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực để giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống nói riêng cho học sinh, đặc biệt là đã huy động được nguồn nhân lực trong và ngoài nhà trường, phát huy tối đa được sự đóng góp của các lực lượng giáo dục trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo….” thể hiện quan điểm chỉ đạo nào của Đảng và Nhà nước ta về giáo dục?

Đáp án đúng:

Sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn dân

Câu 14. Trong bản kế hoạch phối hợp các lực lượng giáo dục để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phần mục đích, yêu cầu của kế hoạch cần thể hiện nội dung gì?

Đáp án đúng:

Những kết quả cần đạt được trong công tác phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống

Câu 15. Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh được quy định ở văn bản nào dưới đây?

Đáp án đúng:

Công văn số 410 của Bộ GD&ĐT

Câu 16. Điền từ còn thiếu vào dấu … “Xây dựng phần mềm kết nối giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương để trao đổi thông tin về tình hình giáo dục học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh nói riêng. Nhà trường là đơn vị ....phụ trách và hướng dẫn sử dụng phần mềm tới các bên liên quan. Phần mềm phải thường xuyên được cập nhật những thông tin về tình học tập, đạo đức, lối sống và những diễn biến thay đổi tâm lý cũng như thành tích học tập của học sinh hàng tuần để các bên liên quan cập nhật thông tin và có biện pháp giáo dục hữu ích đối với học sinh”

Đáp án đúng:

Chủ trì

Câu 17. Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện phát biểu sau: “Hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh hướng tới …. phát huy vai trò của mỗi lực lượng trong hoạt động phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh nói chung và giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học nói riêng”.

Đáp án đúng:

Mục tiêu

Câu 18. Đâu không phải là nhiệm vụ khi triển khai nội dung “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng để giáo dục tính tự chủ trong học tập, rèn luyện bản thân trong các mối quan hệ cho học sinh tiểu học”?

Đáp án đúng:

Giáo dục tính chuyên cần, chăm chỉ trong học tập, vệ sinh thân thể cá nhân, lao động tự phục vụ bản thân

Câu 19. Kế hoạch phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học được gợi ý thường gồm các phần chính nào?

Đáp án đúng:

Tên kế hoạch, mục đích yêu cầu của kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, điều kiện và phương tiện thực hiện

Câu 20. Trong kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đâu không phải là nhiệm vụ giáo viên cần thực hiện?

Đáp án đúng:

Quyết định mức thu kinh phí cho học sinh tham gia hoạt động giáo dục

Câu 21. 

Trong kế hoạch phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, đâu không phải là nhiệm vụ cha mẹ học sinh cần thực hiện?

Đáp án đúng:

Lập kế hoạch tổ chức hoạt động, xin ý kiến góp ý của PHHS và trình BGH nhà trường.

Câu 22.

Nội dung nào không phải là yêu cầu khi xác định chủ đề và nội dung chủ đề giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh tiểu học?

Đáp án đúng:

Chủ đề giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phải phù hợp với thế mạnh của giáo viên

Câu 23. Trong quá trình phối hợp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, nhà trường giữ vai trò gì?

Đáp án đúng:

Chủ đạo

Câu 24.

Phát biểu sau: “Tổ chức, gia đình và cá nhân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục, phối hợp với cơ sở giáo dục thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh” thuộc văn bản quy định nào trong các văn bản dưới đây?

Đáp án đúng:

Chỉ thị 31 của Thủ tướng

Câu 25. Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm sau: “Phối hợp trong tổ chức hoạt động dạy học môn học khoa học xã hội: Giáo viên dựa trên nội dung dạy học các …. để huy động sự phối hợp của các lực lượng giáo dục trong các nội dung cho phù hợp hướng tới thực hiện có hiệu quả các giờ học và kết quả chung của cả quá trình học tập môn học”

Đáp án đúng:

Bài học/Môn học

Câu 26. Nội dung “Mục tiêu và nội dung giáo dục: Giáo dục HS nhận biết những ưu và nhược điểm của bản thân, những năng lực sở trường của học sinh. Học sinh tự tin thể hiện bản thân trong các mối quan hệ xung quanh. Học sinh biết tổ chức và sắp xếp các hoạt động của bản thân hoặc của nhóm để thể hiện ưu điểm của bản thân” là sự mô tả của nhóm chủ đề phối hợp nào trong giáo dục đạo đức, lối sống nào cho học sinh tiểu học?

Đáp án đúng:

Nhóm các chủ đề về khám phá bản thân

Câu 27. Các lực lượng cần huy động để thực hiện chủ đề “uống nước nhớ nguồn” trong giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học bao gồm?

Đáp án đúng:

GVCN; Cha mẹ HS, Hội Cựu chiến binh (Anh hùng LLVT nhân dân; Thương binh), Đoàn Thanh niên xã (phường), đại diện khu di tích, địa danh lịch sử

Câu 28. Điền từ còn thiếu vào dấu ba chấm để hoàn thiện phát biểu sau: “Giáo dục đạo đức, lối sống là một trong các mặt giáo dục quan trọng của nhà trường, Trên thực tế các hoạt động giáo dục này diễn ra có … giữa hoạt động học tập và tổ chức các chủ đề giáo dục”.

Đáp án đúng:

Sự đan xen

Câu 29. Ý kiến nào không phải là nội dung thông tin trong phối hợp các lực lượng để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018?

Đáp án đúng:

Phối hợp giữa giáo viên và gia đình học sinh để thực hiện việc huy động nguồn tài chính, cơ sở vật chất cho hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống

Câu 30. Đâu là các kênh thông tin được gợi ý sử dụng trong quá trình phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội để giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh ở trường tiểu học?

Đáp án đúng:

Phần mềm kết nối, họp mặt trực tiếp, Website, Thư điện tử, mạng xã hội, Sổ liên lạc điện tử, hội thảo, tọa đàm.

ADVERTISEMENT