logo

Niết bàn trong nghĩa nhà Phật là gì?

Câu hỏi :

Niết bàn trong nghĩa nhà Phật là gì?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Niết bàn - Trạng thái thanh thản vĩnh hằng      

Niết bàn là được hiểu một trạng thái tâm linh hoàn toàn thanh sản, vĩnh hằng, sáng suốt và không tham vọng, xóa bỏ vô minh, chấm dứt mọi đau khổ và phiền não. Trong đạt Phân nguyên thủy, Niết - bàn được xem là đoạn triệt Luân hồi. Là sự tận diệt gốc rễ của ba loại nghiệp: Tham lam, bất thiện, sân si. 

icon-date
Xuất bản : 12/01/2023 - Cập nhật : 03/07/2023