logo
ADVERTISEMENT

Nhận định nào sau đây không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển KT- XH?

Câu hỏi :

Nhận định nào sau đây không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển KT- XH?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Nhận định không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế xã hội là nguồn thủy năng dồi dào, khoáng sản phong phú, đa dạng vì đây là những thế mạnh về mặt tự nhiên của khu vực miền núi đối với việc phát triển kinh tế xã hội.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT