logo

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt − πx), t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

Câu hỏi :

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt − πx), t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Từ phương trình sóng ta có:

Phương trình u = Acos(20πt − πx)
icon-date
Xuất bản : 31/01/2023 - Cập nhật : 03/02/2023