logo
ADVERTISEMENT

Một xưởng sản xuất có 4000kg nguyên liệu và 80 giờ làm việc của công nhân

Câu hỏi :

Một xưởng sản xuất có 4000kg nguyên liệu và 80 giờ làm việc của công nhân. Xưởng này đang cần sản xuất hai loại sản phẩm: loại A và loại B. Mỗi sản phẩm loại A cần 40kg nguyên liệu và 2 giờ làm việc, đem lại lợi nhuận 40.000 đồng. Mỗi sản phẩm loại B cần 80kg nguyên liệu và 1 giờ làm việc, đem lại lợi nhuận 30.000 đồng. Mức lợi nhuận cao nhất mà xưởng có thể đạt khi sản xuất hai loại hàng này là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Một xưởng sản xuất có 4000kg nguyên liệu và 80 giờ làm việc của công nhân

Gọi số sản phẩm loại A và loại B cần sản xuất lần lượt là x, y(x, y ∈ N).

Theo đề bài ta có hệ bất phương trình:

Một xưởng sản xuất có 4000kg nguyên liệu và 80 giờ làm việc của công nhân

Khi đó M(x; y) = 40x + 30y (đơn vị: nghìn đồng) là lợi nhuận thu được. Miền nghiệm của hệ (I) là phần tô màu trong mặt phẳng tọa độ bên.

M(x; y) đạt giá trị lớn nhất tại một trong các điểm (0; 0), (40; 0), (0; 50), (20; 40).

Ta có: M(0; 0) = 0; M(40; 0) = 1600; M(0; 50) = 1500; M(20; 40) = 2000.

⇒ max M(x; y) = 2000.

Vậy lợi nhuận lớn nhất có thể đạt là 2.000.000 đồng khi sản xuất 20 sản phẩm loại A và 40 sản phẩm loại B.

ADVERTISEMENT