logo

Một nhóm 6 học sinh P, Q, R, S, T, X được chia thành 3 cặp làm bài tập thực hành. Biết rằng P cùng làm với S; R không cùng làm với T; Q không cùng làm với R. Hỏi T cùng làm với ai?

Câu hỏi :

Một nhóm 6 học sinh P, Q, R, S, T, X được chia thành 3 cặp làm bài tập thực hành. Biết rằng P cùng làm với S; R không cùng làm với T; Q không cùng làm với R. Hỏi T cùng làm với ai?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Chọn đáp án B

Ta có: P cùng làm với S => R không làm cùng P, S.

Lại có: R không cùng làm với T, Q không cùng làm với R.

=> R làm cùng X.

=> T và Q làm cùng nhau.

icon-date
Xuất bản : 09/02/2023 - Cập nhật : 09/02/2023