logo
ADVERTISEMENT

Một người bán cam, xoài, bưởi ở chợ trái cây. Khách hàng thứ nhất mua 2 kg cam, 5 kg xoài và 6 kg bưởi và trả số tiền 693.000 đồng

Câu hỏi :

Một người bán cam, xoài, bưởi ở chợ trái cây. Khách hàng thứ nhất mua 2 kg cam, 5 kg xoài và 6 kg bưởi và trả số tiền 693.000 đồng; khách hàng thứ hai mua 3 kg cam, 4 kg xoài và 7 kg bưởi và trả số tiền 730.000 đồng. Khách hàng thứ ba mua 9 kg cam, 5 kg xoài và 17 kg bưởi thì phải trả số tiền là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Chọn đáp án A

Gọi giá tiền 1 kg cam, xoài, bưởi lần lượt là x, y, z  (đồng) (x, y, z > 0)

Khách hàng thứ nhất mua 2 kg cam, 5 kg xoài và 6 kg bưởi và trả số tiền 693.000 đồng nên ta có phương trình: 2x+5y+6z = 693000.

Khách hàng thứ hai mua 3 kg cam, 4 kg xoài và 7 kg bưởi và trả số tiền 730.000 đồng nên ta có phương trình: 3x+4y+7z = 730000.

Khách hàng thứ ba mua 9 kg cam, 5 kg xoài và 17 kg bưởi thì phải trả số tiền là: 

9x + 5y + 17z = (15x + 20y - 35z) - (6x +15y + 18z) = 5(3x + 4y + 7z) - 3(2x + 5y + 6z) = 5.730000 - 3.693000 = 1571000 (đồng)

ADVERTISEMENT