logo
ADVERTISEMENT

Một hộp đựng 8 quả cầu xanh, 12 quả cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 quả cầu trong hộp, sau đó lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong các quả cầu còn lại. Xác suất để lấy được 2 quả cầu cùng màu là?

Câu hỏi :

Một hộp đựng 8 quả cầu xanh, 12 quả cầu đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 quả cầu trong hộp, sau đó lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong các quả cầu còn lại. Xác suất để lấy được 2 quả cầu cùng màu là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Chọn đáp án B

Lấy ngẫu nhiên 1 quả cầu trong hộp, sau đó lấy ngẫu nhiên một quả cầu trong các quả cầu còn lại thì không
gian mẫu là: n(Ω) = 20x19 = 380.

Gọi A là biến cố: “Lấy được 2 quả cầu cùng màu”.
TH1: Lấy được 2 quả cầu cùng màu xanh, có 8x7 = 56 cách.

TH2: Lấy được 2 quả cầu cùng màu đỏ, có 12x11 = 132 cách.

=> n(A) = 56+132 = 188.

ADVERTISEMENT