logo
ADVERTISEMENT

...là hình thức xã hội của quá trình sản xuất

Câu hỏi :

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống (...) trong câu sau:…là hình thức xã hội của quá trình sản xuất".

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

Quan hệ sản xuất là hình thức xã hội giữa con người và con người trong quá trình sản xuất vật chất. 

Mối quan hệ trong quan hệ sản xuất

Theo nghĩa chung, quan hệ sản xuất là một yếu tố của phương thức sản xuất, là mặt xã hội của phương thức sản xuất. Mối quan hệ này được thể hiện giữa người với người, trong quan hệ sản xuất và luôn thể hiện bản chất, tính chất của quan hệ lao động ở thể thống nhất. Nó thể hiện qua bản chất kinh tế của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Quan hệ sản xuất tồn tại và mang tính khách quan, độc lập theo ý thức của con người.

ADVERTISEMENT