logo

PenDown là lệnh cho Rùa: A) Nhấc bút, Rùa không vẽ nữa. B) Rùa nghỉ mệt. C) Rùa hạ bút, tiếp tục vẽ. D) Rùa chạy nhanh hơn.

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:25 29-Nov-2021
PenDown là lệnh cho Rùa: A) Nhấc bút, Rùa không vẽ nữ
a. B) Rùa nghỉ mệt. C) Rùa hạ bút, tiếp tục vẽ. D) Rùa chạy nhanh hơn.
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Trọng Phúc

08:05:20 06-May-2022

?

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

5

NguyenHieu

12:11:36 29-Nov-2021

C) Rùa hạ bút, tiếp tục vẽ.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm