logo

Muốn Rùa về vị trí xuất phát và xóa màn hình, ta dùng lệnh: A) Home B) CS C) CX D) PD

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:37 29-Nov-2021
Muốn Rùa về vị trí xuất phát và xóa màn hình, ta dùng lệnh: A) Home B) CS C) CX D) PD
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

NguyenHieu

12:11:49 29-Nov-2021

B) CS

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm