logo

Lệnh nào thoát khỏi phần mềm Logo? A) FD n B) Bye C) LT k D) Hello

60 điểm

NguyenChiHieu

Tin học

Lớp 4

50đ

12:11:27 29-Nov-2021
Lệnh nào thoát khỏi phần mềm Logo? A) FD n B) Bye C) LT k D) Hello
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Trọng Phúc

05:05:32 01-May-2022

Ko biết

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

NguyenHieu

12:11:37 29-Nov-2021

B) Bye

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm